Дневни ред

 1. а) Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине Града Прњавор (приједлог),  б) Рјешење о потврђивању мандата одборнику Скупштине Града Прњавор (приједлог),
 2. Актуелни час,
 3. а) Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Прњавор за 2023. годину (нацрт),  б) Одлука о извршењу ребаланса буџета Града Прњавор за 2023. годину (нацрт),  Табеларни приказ
 4. а) Одлука о усвајању Буџета Града Прњавор за 2024. годину (нацрт), б) Одлука о извршењу Буџета Града Прњавор за 2024. годину (нацрт), Табеларни приказ
 5. Одлука о кредитном задужењу Града Прњавор за финансирање инфраструктурних пројеката (приједлог),
 6. Одлука о стипендирању ученика и студената (приједлог),
 7. Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју града Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о делегирању одборника Скупштине Града Прњавор који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака (приједлог),
 9. Одлука о комуналној накнади (приједлог),
 10. Одлука о измјени и допуни Одлуке о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју града Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о просторијама за закључење брака и врсти и висини накнада за посебне услуге из области опште управе (приједлог),
 12. Одлука о организовању Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог),
 13. Одлука о усвајању Плана заштите од пожара Града Прњавор (приједлог), План заштите од пожара
 14. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене привредном субјекту „Пелет Дуроњић“ д.о.о. Кремна, Прњавор (приједлог),
 15. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор купцу Ћуран Фадилу из Прњавора (приједлог),
 16. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 2139/2 к.о. Лишња) у својини општине Прњавор (приједлог),  б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 17. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број 643/29, к.о. Горњи Штрпци) – (приједлог),  б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 18. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта са Ђурић Борисом сином Новака из Околице и Југовић Данијелом сином Драгољуба из Прњавора (приједлог),
 19. Одлука о куповини земљишта од Мухарембашић Енесе, кћери Фадила из Прњавора (приједлог),
 20. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Ново градско гробље“ (приједлог),
 21. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV) – (приједлог),
 22. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II) – (приједлог),
 23. Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине Града Прњавор (приједлог),
 24. Одлука о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи (приједлог),
 25. Одлука о начину расподјеле финансијских средстава политичким странкама из буџета Града Прњавор (приједлог),
 26. Одлука о платама функционера у Граду Прњавор (приједлог),
 27. Одлука о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине Града Прњавор (приједлог),
 28. Одлука о финансирању клубова одборника (приједлог),
 29. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Прњавор (приједлог),
 30. План мреже здравствених установа на територији Града Прњавор (приједлог),
 31. Годишњи програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2023/2024. годину (приједлог),
 32. Програм рада Скупштине Града Прњавор за 2024. годину (нацрт),
 33. Елаборат – Збирни извјештај о процијењеној штети насталој као посљедица елементарне непогоде, поплаве у периоду мај/јуни 2023. године на подручју града Прњавор,
 34. Консолидовани извјештаја о извршењу буџета Града Прњавор за период 01.01-30.06.2023. године, Извршење буџетаТабела 1 – одступањеТабела 2 – редовне исплатеТабела 3 – реалокације,
 35. Извјештај о раду Одбора за жалбе Града Прњавор за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
 36. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју Града Прњавор за период 01.01-30.06.2023. године,
 37. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања града Прњавор,
 38. Допунско рјешење број 21.36/475-34/23 (Липовчић рођ. Миоданић Бранкица кћи Љубомира из Околице) – (приједлог),
 39. а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад  Прњавор (приједлог),
 40. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 41. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог), в) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 42. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор:
  а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог),   д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог),  ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог), з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог), и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог),  ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску  заштиту (приједлог),  к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (приједлог),  л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог),  љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог), м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог),  н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог).