Dnevni red

 1. Aktuelni čas,
 2. Poslovnik o radu Skupštine Grada Prnjavor u prijedlogu,
 3. Odluka o osnivanju Stručne službe Skupštine Grada Prnjavor u prijedlogu,
 4. Odluka o izdavanja „Službenog glasnika Grada Prnjavor“ u prijedlogu,
 5. Odluka o proglašenju praznika grada Prnjavor u prijedlogu,
 6. Odluka o odborničkoj legitimaciji u prijedlogu,
 7. Odlukao profesionalnom usavršavanju odbornika u prijedlogu,
 8. Odluka o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine Grada Prnjavor u prijedlogu,
 9. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor u prijedlogu,
 10. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor (tri člana) i raspisivanju javnog konkursa u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor u prijedlogu,
 11. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbor Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (tri člana) i raspisivanju javnog konkursa u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor u prijedlogu,
 12. a) Odluka o osnivanju Foruma za bezbjednost građana grada Prnjavor u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana grada Prnjavor u prijedlogu,
 13. Odluka o određivanju matičnih područja u prijedlogu,
 14. Odluka o izmjenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama u prijedlogu,
 15. Odluka o izmjenama Odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Prnjavor koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaključenju braka u prijedlogu,
 16. Odluka o izmjenama Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Prnjavor u prijedlogu,
 17. Odluka o subvencijama izbjeglim i raseljenim licima u postupcima upisivanja prava svojine na izgrađenom zemljištu u prijedlogu,
 18. Odluka o prodaji službenog automobila u prijedlogu,
 19. Odluka o davanju na poklon putničkog automobila Komunalnom preduzeću „PARK“ a.d. Prnjavor i davanju saglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Ugovora o poklonu u prijedlogu,
 20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. broj: 81/1 k.o. Vučijak) u svojini Opštine Prnjavor u prijedlogu,
 21. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1404/5 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor u prijedlogu,
 22. Odluka o prodaji nepokretnosti (k.č. broj: 522/9, k.o. Potočani) u svojini Opštine Prnjavor u prijedlogu,
 23. a) Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 641/1, k.o. Gornji Štrpci) u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja u prijedlogu,
 24. a) Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor u zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica puta  Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor (izmjena V), u prijedlogu, smjernice za izradu, obuhvat A, obuhvat B b) Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana za prostor u zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica puta Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor (izmjena V) u prijedlogu,
 25. Odluka o osnivanju Odbora za zdravstvo Grada Prnjavor u prijedlogu,
 26. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca Banjaluka, za 2022. godinu,
 27. Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2022. godinu,
 28. a) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor  za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, b) Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor za 2023. godinu,
 29. Izvještaj o poslovanju JU Gimnazija Prnjavor za 2022. godinu,
 30. Izvještaj o poslovanju KP „VODOVOD“ a.d. Prnjavor za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine,
 31. Izvještaj o poslovanju KP „PARK“ a.d. Prnjavor za 2022. godinu,
 32. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-31.12.2022. godine, izvještaj o izvršenju, tabela 1, tabela 2, tabela 3
 33. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom  Knežević Anđelku sinu Mladenka iz Prnjavora, radi oblikovanja građevinske parcele, broj: 21.36/475-24/21 u prijedlogu,
 34. Dopunsko rješenje broj: 21.36/475-63/22 (Todorović Nedeljko sin Ranka iz Prnjavora) u prijedlogu,
 35. a) Rješenje o razrješenju članova Opštinske izborne komisije Prnjavor u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju članova Gradske izborne komisije Prnjavor u prijedlogu,
 36. Razješenja i imenovanja v.d. načelnika odjeljenja Gradske uprave Grada Prnjavor: a) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu u prijedlogu, b) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu u prijedlogu, v) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u prijedlogu, g) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u prijedlogu, d) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje u prijedlogu, đ) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje u prijedlogu, e) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije u prijedlogu, ž) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije u prijedlogu, z) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije u prijedlogu, i) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije u prijedlogu, j) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku  zaštitu u prijedlogu, k) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u prijedlogu, l) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u prijedlogu, lj) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u prijedlogu, m) Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove u prijedlogu, n) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove u prijedlogu.