Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Пословник о раду Скупштине Града Прњавор у приједлогу,
 3. Одлука о оснивању Стручне службе Скупштине Града Прњавор у приједлогу,
 4. Одлука о издавања „Службеног гласника Града Прњавор“ у приједлогу,
 5. Одлука о проглашењу празника града Прњавор у приједлогу,
 6. Одлука о одборничкој легитимацији у приједлогу,
 7. Одлукао професионалном усавршавању одборника у приједлогу,
 8. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине Града Прњавор у приједлогу,
 9. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању Јавног конкурса у приједлогу, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор у приједлогу,
 10. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (три члана) и расписивању јавног конкурса у приједлогу, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор у приједлогу,
 11. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбор Јавне установе Центар за културу Прњавор (три члана) и расписивању јавног конкурса у приједлогу, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор у приједлогу,
 12. а) Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана града Прњавор у приједлогу, б) Рјешење о именовању чланова Форума за безбједност грађана града Прњавор у приједлогу,
 13. Одлука о одређивању матичних подручја у приједлогу,
 14. Одлука о измјенама Одлуке о општинским административним таксама у приједлогу,
 15. Одлука о измјенама Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака у приједлогу,
 16. Одлука о измјенама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор у приједлогу,
 17. Одлука о субвенцијама избјеглим и расељеним лицима у поступцима уписивања права својине на изграђеном земљишту у приједлогу,
 18. Одлука о продаји службеног аутомобила у приједлогу,
 19. Одлука о давању на поклон путничког аутомобила Комуналном предузећу „ПАРК“ а.д. Прњавор и давању сагласности градоначелнику за потписивање Уговора о поклону у приједлогу,
 20. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број: 81/1 к.о. Вучијак) у својини Општине Прњавор у приједлогу,
 21. Одлука о измјени Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1404/5 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор у приједлогу,
 22. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 522/9, к.о. Поточани) у својини Општине Прњавор у приједлогу,
 23. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини Општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 641/1, к.о. Горњи Штрпци) у приједлогу, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у приједлогу,
 24. а) Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана за простор у зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута  Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор (измјена V), у приједлогу, смјернице за израду, обухват А, обухват Б б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана за простор у зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор (измјена V) у приједлогу,
 25. Одлука о оснивању Одбора за здравство Града Прњавор у приједлогу,
 26. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Бањалука, за 2022. годину,
 27. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2022. годину,
 28. а) Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор  за период од 01.01. до 31.12.2022. године, б) Програм рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2023. годину,
 29. Извјештај о пословању ЈУ Гимназија Прњавор за 2022. годину,
 30. Извјештај о пословању КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор за период 01.01.2022.-31.12.2022. године,
 31. Извјештај о пословању КП „ПАРК“ а.д. Прњавор за 2022. годину,
 32. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2022. године, извјештај о извршењу, табела 1, табела 2, табела 3
 33. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом  Кнежевић Анђелку сину Младенка из Прњавора, ради обликовања грађевинске парцеле, број: 21.36/475-24/21 у приједлогу,
 34. Допунско рјешење број: 21.36/475-63/22 (Тодоровић Недељко син Ранка из Прњавора) у приједлогу,
 35. а) Рјешење о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије Прњавор у приједлогу, б) Рјешење о именовању чланова Градске изборне комисије Прњавор у приједлогу,
 36. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор: а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу у приједлогу, б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу у приједлогу, в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности у приједлогу, г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности у приједлогу, д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење у приједлогу, ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење у приједлогу, е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије у приједлогу, ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије у приједлогу, з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције у приједлогу, и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције у приједлогу, ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску  заштиту у приједлогу, к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у приједлогу, л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство у приједлогу, љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство у приједлогу, м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове у приједлогу, н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове у приједлогу.