1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о давању на управљање, коришћење и одржавање комуналних објеката (приједлог),
 4. Одлука о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI) (приједлог), графички приказ
 5. а) Oдлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог)
 6. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 354/1 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 7. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 431/1, 431/2 и 432, к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 8. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1378/28 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1607/1 к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени земљишта са Рајком Малићем и Жарком Малићем, синовима Алексе (приједлог),
 12. Одлука о додјели на привремено коришћење стамбене јединице (приједлог),
 13. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2020. години поводом 24. марта – Дана општине Прњавор (приједлог),
 14. Извјештај о раду Комисије за анализу постојећих уговора у КП „Парк“ а.д. Прњавор,
 15. а) Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2019. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2020. годину,
 16. а) Извјештај о пословању Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2019. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2020. годину,
 17. а) Извјештај о пословању Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2019. годину, б) Прорам рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2020. годину,
 18. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2019. годину,
 19. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2019. годину,
 20. Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године,
 21. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
 22. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 2019. години,
 23. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2019. години,
 24. Информација о коришћењу јавних површина за 2019. годину,
 25. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2019. години,
 26. Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена I) (приједлог).