СТАТУТАРНО – ПРАВНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Статутарно – правнa комисијa у саставу: Сузана Шврака, предсједник комисије, Ненад Ђекић, Сњежана Јотановић и Новка Бјелонић – Петровић, чланови комисије одржала је 18. сједницу. Члан Статутарно – правне комисије Велибор Тривичевић био је оправдано одсутан. На сједници комисије разматрана је Одлука о проширеним правима социјалне заштите  у општини Прњавор за 2023. годину у приједлогу, Одлука о утврђивању назива Улице Љубинке Рапић у приједлогу, Одлука о утврђивању назива улице Пословна зона Вијака у приједлогу, Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 92/4 и 92/5, к.о. Вучијак) у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 92/4 и 92/5, к.о. Вучијак) у приједлогу, Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 176/7 к.о. Гајеви) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 176/7 к.о. Гајеви у приједлогу, Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 270/5 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 270/5 Вучијак у приједлогу, Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 1390/17 к.о. Прњавор у приједлогу, Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Привредном друштву за производњу „ДиС ЕУРОСТАНДАРД“ д.о.о. Прњавор у приједлогу, Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор у приједлогу, Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2022. години за подручје општине Прњавор у приједлогу, Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у приједлогу, Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор у приједлогу, Програм обуке одборника Скупштине општине Прњавор за 2023. годину у приједлогу, Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2022. годину, Рјешeње о разрјешењу в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор у приједлогу, Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор у приједлогу, као и рјешења о разрјешењу и именовању в.д. начелника одјељења Општинске управе општине Прњавор.

Разматрајући наведене акте, Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила да су акти у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуру.