СТАТУТАРНО – ПРАВНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Статутарно – правна комисија у саставу: Сузана Шврака, Ненад Ђекић, Велибор Тривичевић и Сњежана Јотановић одржала је сједницу комисије у четрвтак, 22. децембра са почетком у 14.00 часова. На сједници је разматран сљедећи дневни ред:

 1. а) Рјешење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 2. а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање (приједлог),
 3. Одлука о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Прњавор за финансирање инфраструктурних пројеката (приједлог),
 4. Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, (приједлог),
 5. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 6. а) Одлука о преузимању радника и имовине од Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за попис имовине (приједлог),
 7. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Производно-трговинском привредном друштву „ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор, (приједлог),
 9. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог),
 10. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) (приједлог),
 11. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да закључи Анекс I Уговора о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о управљању отпадом (приједлог),
 13. а) Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 14. Рјешење о именовању чланова Форума за безбједност грађана општине Прњавор, (приједлог),
 15. Допунско рјешење број 21.36/475-71/22 (Пејић Борислав син Ненада из Прњавора), (приједлог).

Разматрајући Приједлог рјешења о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Прњавор, Статутарно – правна комисија једногласно је утврдила, да је потребно у правном основу рјешења исправити члан Пословника Скупштине општине, на начин да умјесто „броја 197“ стоји „број 167“, те исправити остале техничке грешке.

Разматрајући остале акте који су била на дневном реду сједнице, Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила да су акти у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуру.