ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО – ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правнa комисијa у саставу: Сузана Шврака, предсједник комисије, Ненад Ђекић и Сњежана Јотановић , чланови комисије одржала је 20. сједницу. Члан Статутарно – правне комисије Велибор Тривичевић и Новка Бјелонић – Петровић били су оправдано одсутни. 

На сједници комисије разматран је Приједлог пословника о раду Скупштине Града Прњавор, Приједлог одлуке о оснивању Стручне службе Скупштине Града Прњавор, Приједлог одлуке о издавању „Службеног гласника Града Прњавор“, Приједлог одлуке о проглашењу празника града Прњавор, Приједлог одлуке о одборничкој легитимацији, Приједлог одлуке о професионалном усавршавању одборника, Приједлог одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине Града Прњавор, Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању Јавног конкурса, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбор Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (три члана) и расписивању јавног конкурса, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (три члана) и расписивању јавног конкурса, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор, Приједлог одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана града Прњавор, Приједлог рјешења о именовању чланова Форума за безбједност грађана града Прњавор, Приједлог одлуке о одређивању матичних подручја, Приједлог одлуке о субвенцијама избјеглим и расељеним лицима у поступцима уписивања права својине на изграђеном земљишту, Приједлог одлуке о продаји службеног аутомобила, Приједлог одлуке о давању на поклон путничког аутомобила Комуналном предузећу „ПАРК“ а.д. Прњавор и давању сагласности градоначелнику за потписивање Уговора о поклону, Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број: 81/1 к.о. Вучијак) у својини Општине Прњавор, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1404/5 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, Приједлог одлуке о продаји непокретности (к.ч. број: 522/9, к.о. Поточани) у својини Општине Прњавор, Приједлог одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини Општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 641/1, к.о. Горњи Штрпци), Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, Приједлог одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана за простор у зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута  Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор (измјена V), Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана за простор у зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор (измјена V), Приједлог одлуке о оснивању Одбора за здравство Града Прњавор, Приједлог одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом  Кнежевић Анђелку сину Младенка из Прњавора, ради обликовања грађевинске парцеле, број: 21.36/475-24/21, Приједлог допунског рјешења број: 21.36/475-63/22 (Тодоровић Недељко син Ранка из Прњавора) и приједлози рјешења о разјешењу и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор.

Статутарно – правна комисија је са три гласа „ЗА“ утврдила да су сва акта која је разматрала у оквиру дневног реда, у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљива за даљу скупштинску процедуру.