ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО – ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правна комисија у саставу Сузана Шврака, Велибор Тривичевић, Новка Петровић – Бјелонић одржала је једанаесту сједницу у петак, 10. јуна. Члан Комисије Сњежана Јотановић је правдала одсуство. Сједници је присустовала и Милоранка Лазаревић, стручни савјетник у Одсјеку за јавне набавке и правне послове.

Комисија је разматрала 16 тачака дневног реда и то: Одлуку о продаји непокретности (к.ч. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор у приједлогу, Одлуку о измјени Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле у приједлогу, Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора-дијела објекта старе поште у Кулашима у приједлогу, Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печнег Илови, општина Прњавор у приједлогу, Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у улици Вељка Миланковића 31/А у приједлогу, Одлуку о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор у приједлогу, Одлуку о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године у приједлогу, Одлуку о преносу Дозволе за радијско емитовање са Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор на Јавну установу „Центар за културу“ Прњавор у приједлогу, Одлуку о општинским административним таксама у приједлогу, Одлуку о комуналном реду у приједлогу, Одлуку о измјени Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица у приједлогу, Одлуку о усвајању ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину у нацрту и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину у нацрту, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Прњавор, Програм рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2022. годину и Програм рада и финансијски план Јавне установе народна библиотека Прњавор за 2022. годину.

Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила са су акти у погледу усклађености са законом и статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуру, те констатовала да је потребно да се текст одлуке о комуналном реду усклади са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске.