Дневни ред

 1. Етички кодекс Скупштине града Прњавор (приједлог),
 2. Актуелни час,
 3. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 4. Одлука о прихватању задужења Града Прњавор код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту „Модернизација водних и санитарних услуга“ (93020-БА) (приједлог),
 5. Одлука о усвајању измјене Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VII) (приједлог),
 6. Одлука о усвајању Локалног плана заштите животне средине Града Прњавор за период 2023. до 2033. године (приједлог), Локални акциони план, Извјештај са јавне расправе,
 7. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за равноправност полова Града Прњавор за период 2024-2027. година (приједлог), Локални акциони план за равноправност полова
 8. Одлука о давању сагласности Градоначелнику за закључивање Анекса Уговора о купопродаји непокретности између Града Прњавор, као продавца и „Максимовић – комерц“ д.о.о. Добој, као купца (приједлог),
 9. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Удружењу ратних војних инвалида општине Прњавор (приједлог)
 10. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Планинарском друштву „Корак више“ Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Савезу националних мањина општине Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Удружењу родитеља дјеце са психичким и физичким сметњама у развоју „Невен“ (приједлог),
 13. Одлука о додјели на привремено коришћење дијела фасаде објекта у улици Светог Саве број 33 (приједлог),
 14. Одлука о додјели награда и признања у 2024. години поводом 24. марта – Дана града Прњавор (приједлог),
 15. Одлука о измјени Пословника о раду Скупштине Града Прњавор (приједлог),
 16. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника правобраниоца Бањалука, за период 01.01.2023-31.12.2023. године,
 17. а) Годишњи извјештај Градоначелника и Градске управе Града Прњавор за 2023. годину, Извјештај о интерној ревизији за 2023. годину, б) Годишњи план рада Градоначелника и Градске управе Града Прњавор за 2024. годину, План интерне ревизије за 2024. годину,
 18. а) Извјештај о пословању Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2023. годину, б) Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2024. годину, Финансијски план
 19. Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2023. годину,
 20. Извјештај о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2023. годину,
 21. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2023. годину,
 22. Извјештај о пословању ЈУ Гимназија Прњавор за 2023. годину,
 23. Извјештај о пословању КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор за 2023. годину,
 24. Извјештај о пословању КП „ПАРК“ а.д. Прњавор за 2023. годину,
 25. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2023. години,
 26. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. годину,
 27. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
 28. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,
 29. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2023. годину,
 30. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју Града Прњавор за 2023. годину,
 31. а) Рјешење о разрјешењу четири члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању три члана Градске изборне комисије Прњавор (приједлог), в) Рјешење о именовању члана Градске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 32. а) Рјешење о разрјешењу члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту (приједлог), б) Рјешење о избору члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту (приједлог),
 33. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор:
  а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог),   д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог),  ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог), з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог), и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог),  ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску  заштиту (приједлог), к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту (приједлог) л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог),  љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог), м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог),  н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог).  
 34. Информација о реализацији одлука са 28. редовне сједнице Скупштине Града Прњавор.