Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у граду Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 3. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2023. години за подручје града Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о измјенама Одлуке  о просторијама за закључење брака и врсти и висини накнадa за посебне услуге из области опште управе (приједлог),
 5. Одлука о измјени Одлуке о давању овлаштења Градоначелнику за закључење уговора о закупу дворане у Прњавору (приједлог),
 6. Одлука о измјени Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 848/95 к.о. Вучијак) у својини Града Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о куповини земљишта од Кунић Имшира, сина Суље из Прњавра (приједлог), Прилог,
 8. Одлука о куповини земљишта од Ковачевић Миодрага, сина Кајице из Околице (приједлог), Прилог,
 9. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене привредном субјекту „МЛАДЕГС-ПАК“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1120/68 и к.ч. 1670/26 к.о. Прњавор) у својини Града Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 11. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/24 к.о. Прњавор) у својини Општине Прњавор (приједлог), Прилог, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 12. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/23 к.о.Прњавор), (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, (приједлог),
 13. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Прњавор (приједлог),
 14. Одлука о установљавању и додјели градских признања и награда (приједлог),
 15. Програм обуке одборника Скупштине града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 16. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2023. години, б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2024. години,
 17. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Прњавор за 2024. годину,
 18. a) Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Прњавор за 2024. годину, б) План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Прњавор за 2024. годину, приједлог,
 19. а) Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју града Прњавор за 2023. годину, б) Програм развоја спорта на подручју града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 20. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у Граду Прњавор за 2023. годину, б) Програм за рјешавање питање из области борачко-инвалидске заштите у Граду Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 21. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Градске управе Града Прњавор и Скупштине Града Прњавор у 2023. години,
 22. Извјештај о раду Скупштине града, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине града, за 2023. годину,
 23. Информација о реализацији одлука Скупштине града Прњавор за 2023. годину,
 24. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 25. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог).