У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сједница Скупштине општине, тридесета по реду почела је у 9.00 часова, а одборници локалног парламента усвојили су дневни ред са пет тачака допуне. Према усвојеном дневном реду, одборници ће разматрати 32. тачке. На приједлог начелника општине, дневни ред је допуњен Приједлогом одлуке о измјени Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI), Приједлогом одлуке о измјенама и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI), Приједлогом одлуке о додјели на привремено кориштење пословног објекта Фудбалског клуба „Борац“ из Шибовске и Приједлогом одлуке о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор, као и Иницијативном о оснивању Мјесне заједнице Јасик и Лужани.

У току скупштинског засједања, одборници локалног парламента усвојили су Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, као и  Приједлог одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта. Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта утврђује се по јединици корисне површине објекта (КМ/ м2) у процентима од износа трошкова уређења градског грађевинског земљишта, који је утврђен наведеном Одлуком према зонама и то за: прву зону 34 %, тј. 34,00 КМ/m2 , другу зону 29 %, тј. 29,00 КМ/m2, трећу зону 23 %, тј. 23,00 КМ/m2 , четврту зону 17 %, тј. 17,00 КМ/m2 , пету зону 11 %, тј. 11,00 КМ/m2 и шесту зону 6%, што износи 6,00 КМ/m2 . Висина накнаде примјењиваће се за обрачун трошкова уређења градског грађевинског земљишта у 2020. години, а најдуже до 31.3.2021. године.

Одборници су усвојили и Одлуку о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М – 16.1 дионица Клашнице – Дервента, као и рјешење о именовању савјета за праћење израде, Одлуку о измјени Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI), Одлуку о измјенама и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI), као и Одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисног стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Прњавор, којом је утврђена цијена у износу од 570,00 КМ која служи као основица за израчунавање висине ренте за изградњу објекта на подручју које обухвата градско грађевинско земљиште.

На сједници је усвојена и Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања, Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања, као и Одлука о поступку субвенционисања закупнине.   

У току је расправа о Приједлогу одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор.