Позив

 1. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у граду Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 2. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2023. години за подручје града Прњавор (приједлог),
 3. Одлука о измјенама Одлуке  о просторијама за закључење брака и врсти и висини накнадa за посебне услуге из области опште управе (приједлог),
 4. Одлука о измјени Одлуке о давању овлаштења Градоначелнику за закључење уговора о закупу дворане у Прњавору (приједлог),
 5. Одлука о измјени Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 848/95 к.о. Вучијак) у својини Града Прњавор (приједлог),
 6. Одлука о куповини земљишта од Кунић Имшира, сина Суље из Прњавра (приједлог), Прилог,
 7. Одлука о куповини земљишта од Ковачевић Миодрага, сина Кајице из Околице (приједлог), Прилог,
 8. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене привредном субјекту „МЛАДЕГС-ПАК“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1120/68 и к.ч. 1670/26 к.о. Прњавор) у својини Града Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/24 к.о. Прњавор) у својини Општине Прњавор (приједлог), Прилог, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 11. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/23 к.о.Прњавор), (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, (приједлог),
 12. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Прњавор (приједлог),
 13. Одлука о установљавању и додјели градских признања и награда (приједлог),
 14. Програм обуке одборника Скупштине града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 15. Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2024. години,
 16. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Прњавор за 2024. годину,
 17. a) Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Прњавор за 2024. годину
 18. Програм развоја спорта на подручју града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 19. Програм за рјешавање питање из области борачко-инвалидске заштите у Граду Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 20. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 21. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог).