Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Статут Града Прњавор (приједлог),
 3. Одлука о стављању ван снаге  Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене привредном субјекту „ТЕХНОПЛАСТ“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 5. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 1390/17, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 6. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 270/5, к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 176/7, к.о. Гајеви) у својини општине Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о продаји службених аутомобила (приједлог),
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1404/5 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 1404/5 к.о. Прњавор (приједлог),
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број: 81/1 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 81/1 к.о. Вучијак (приједлог),
 11. Одлука о субвенцијама избјеглим и расељеним лицима у поступцима уписивања права својине на изграђеном земљишту (нацрт),
 12. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години, б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2023. години,
 13. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2022 годину,
 14. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2022. години,
 15. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2022 годину,
 16. а) Извјештај о пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2022. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2023 годину,
 17. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2022. годину, б) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2023. годину,
 18. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2022. годину,
 19. Извјештај о пословању ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2022. годину,
 20. Допунско рјешење број 21.36/475-12/23 (Кнежевић Љубо син Милана из Прњавора), (приједлог),
 21. Допунско рјешење број 21.36/475-14/23 (Гарић Сњежана кћи Недељка из Отпочиваљке), (приједлог)
 22. а) Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор, б) Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор.