Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 5114/2 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор (приједлог),
 3. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о измјени Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 5. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора-дијела објекта старе поште у Кулашима (приједлог),
 6. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печнег Илови, општина Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у улици Вељка Миланковића 31/А (приједлог),
 8. Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године (приједлог), Акциони план (пдф)
 10. Одлука о преносу Дозволе за радијско емитовање са Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор на Јавну установу „Центар за културу“ Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о општинским административним таксама (приједлог),
 12. Одлука о комуналном реду (приједлог),
 13. Одлука о измјени Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица (приједлог),
 14. а) Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт), б) Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт), Ребаланс буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт, пдф)
 15. План рада Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2022. годину,
 16. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Прњавор (приједлог),
 17. а) Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, б) Програм рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2022. годину, Финансијски план за 2022. годину
 18. а) Извјештај о пословању Јавне установе „Народна библиотека Прњавор“ за 2021. годину, Сагласност Министарства просвјете и културе на извјештај о раду б) Програм рада и финансијски план Јавне установе „Народна библиотека Прњавор“ за 2022. годину, Сагласност Министарства просвјете и културе на финансијски план
 19. Извјештај о пословању Јавне установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2021. годину,
 20. Извјештај о пословању Јавне установе Музичка школа „Константин Бабић“ за 2021. годину,
 21. Извјештај о пословању КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
 22. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2021. годину, Образложење
 23. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година у 2021 години,
 24. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2021. годину,
 25. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2021. години,
 26. Информација о коришћењу јавних површина за 2021. годину,
 27. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2021 години,
 28. а) Закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Бањалуци, број 11 0 U 030220 21 U од 5.5.2022. године, б) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“  Прњавор,
 29. а) Рјешење о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини Јавног предузећа Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, б) Рјешење о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука,
 30. Рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности,
 31. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за питања младих.