JAVNI POZIV ZA IZBOR SPOLJNIH ČLANOVA SKUPŠTINSKIH RADNIH TIJELA

I – Komisija za izbor i imenovanje raspisuje Javni poziv za izbor spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prnjavor, kako slijedi:

 1. Odbor jednakih mogućnosti – jedan član iz reda građana i stručnih radnika,
 2. Komisija za pitanja mladih– jedan član iz reda omladinskih organizacija i studenata.

II – MANDAT – Radna tijela Skupštine opštine se imenuju na mandat skupštine opštine.

III – OPŠTI USLOVI:

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima prebivalište na području opštine,
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 4. da nije osuđivan za krivična djela ili prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za koji se kandiduje.

     IV – POSEBNI USLOVI:

 1. da ima najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da ima radno iskustvo koje odgovara prirodi poslova iz nadležnosti radnog tijela za koje se kandiduje,
 3. da ima rezultate u radu iz oblasti, koja je u nadležnosti radnih tijela za koja se kandiduju.

V – POTREBNI DOKUMENTI:

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. Kratku biografiju,
 2. Kopiju lične karte,
 3. Kopiju diplome,
 4. Potpisane izjave o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačka 4. i tačke IV podtačka 2. i 3. javnog poziva (obrazac izjave je sastavni dio prijavnog obrasca).

      VI – RAD KOMISIJE

 • Po zatvaranju javnog poziva, Komisija za izbor i imenovanje vrši kvalifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju i na one koji ne ispunjavaju uslove, uz obrazloženje.
 • Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija može obaviti razgovor.
 • Tom prilikom Komisija sačinjava rang listu kandidata posebno za svako radno tijelo.
 • Postupak po javnom pozivu Komisija mora okončati u roku od 15 dana od dana zatvaranja poziva.
 • Kod odabira spoljnih članova prednost se daje jednako kvalifikovanim ženama, pri tome vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova u radnom tijelu.
 • Prilikom imenovanja spoljnih članova, vodiće se računa o zastupljenosti marginalizovanih grupa, posebno u radnim tijelima čija je nadležnost u vezi sa tim grupama.

        VII – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja poziva na oglasnoj ploči Opštinske uprave opštine Prnjavor i službenoj internet stranici Skupštine opštine Prnjavor. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2) ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor (Svetog Save broj 10) sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje, za sprovođenje postupka po Javnom pozivu za izbor spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prnjavor.

PRIJAVNI OBRAZAC