ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Комисија за избор и именовање одржала је сједницу, на којој су разматране пристигле пријаве по Јавном позиву за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор и утврђена ранг листа кандидата.

Сједници комисије присуствовали су: Дражен Микић, предсједник комисије, Небојша Тодић, Горан Шарчевић и Борис Жижак, чланови комисије.

Након што је комисија утврдила да двије пристигле пријаве испуњавају услове конкурса, док трећа пријава не садржи потписане изјаве о испуњавању услова из тачке IV подтачка 2. и 3. јавног позива и ту пријаву је комисија одбација, Комисија за избор и именовање је са четири гласа „ЗА“ утврдила ранг листу кандидата који испуњавају услове за избор спољних чланова, и предложила Скупштини општине да у Одбор једнаких могућности именује Јовану Његован, из реда грађана и стручних радника, а у Комисију за питања младих, Дајану Башић, из реда омладинских организација и студената.