УСВОЈЕН ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Етички одбор у саставу: Небојша Тодић, предсједник Одбора, Славиша Милинчић, Бране Петрушић, Марија Крајишник и Славољуб Вуковић одржао је сједницу Одбора, дана 22. маја са почетком у 11.00 часова.

На трећој сједници Етичког одбора, једногласно је усвојен Пословник о раду Етичког одбора којим се уређује надлежности, организација рада, поступак утврђивања неетичког понашања изабраних представника, изрицање и извршење санкција, као и друга питања у вези са његовим радом.