СТАТУТАРНО – ПРАВНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Статутарно – правна комисија у саставу Сузана Шврака, Новка Бјелонић Петровић, Сњежана Јотановић и Ненад Ђекић одржала је 16. сједницу дана 5. децембра са почетком у 14.00 часова. На сједници је разматран Приједлог одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2023. годину, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима, Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 85/1, к.о. Вучијак), Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,Приједлог програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2023. години, Приједлог програма одржавања локалне путне мреже за 2023. годину, Приједлог програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, Приједлог програма рада Скупштине општине Прњавор, Приједлог плана утрошака новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. годину, Приједлог допунског рјешења број 21.36/475-50/22 (Миланковић Драган син Ђорђе из Доњих Палачковаца.

Разматрајући документа у наведеном дневном реду, Статутарно – правна комисија са четири гласа „ЗА“ утврдила да су приједлози докумената прихватљиви за даљу скупштинску процедуру.