Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о продаји непокретности у својини Општине Прњавор купцу Ивановић Драги из Прњавора, приједлог,
 3. Одлука о продаји непокретности у својини Града Прњавор купцу Гогић Милошу из Прњавора, приједлог,
 4. Одлука о продаји непокретности у својини Града Прњавор купцу Топић Живани из Прњавора, приједлог,
 5. а) Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 848/95 к.о. Вучијак) у својини Града Прњавор, приједлог, Копија катастарског плана, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, приједлог,
 6. а) Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 2139/2 к.о. Лишња) у својини Града Прњавор, приједлог, Копија катастарског плана, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, приједлог,
 7. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Ђукић Душаном сином Бошка из Доње Илове, приједлог,
 8. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), приједлог, Смјернице, Измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“/локације,
 9. Одлука о давању сагласности на План изједначавања цијена водних услуга у периоду 2025-2029. године, приједлог, План изједначавања цијена водних услуга у периоду 2025. – 2029. година ,
 10. а) Извјештај о пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2023. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2024. годину,
 11. а) Извјештај о пословању Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2023. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2024. годину,
 12. Извјештај о извршењу Буџета Града Прњавор за период 01.01-31.12.2023. године, Извршење I-XII 2023 Прилог табела одступање оперативног буџета од ребаланса Прилог табела редовне реалокације Прилог табела реалокације
 13. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју града Прњавор за 2023. годину,
 14. Допунско рјешење број: 21.36/475-9/24 (Трамошљанин Боро син Милана из Прњавора), приједлог,
 15. Допунско рјешење број: 21.36/475-76/23 (Демоњић Веселин син Миленка из Прњавора и Демоњић Невенка кћи Љупка из Прњавора), приједлог,
 16. Информација о реализацији одлука са 29. редовне сједнице Скупштине Града Прњавор.