ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СПОЉНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

I – Комисија за избор и именовање расписује Јавни позив за избор спољног члана Одбора за борачко – инвалидску заштиту из реда бораца, породица погинулих бораца, инвалида и цивилних жртава рата.

II – МАНДАТ – Чланови радних тијела именују се на мандат Скупштине Града.

III – ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је старији од 18 година,
 2. да има пребивалиште на подручју града,
 3. да је држављанин Босне и Херцеговине,
 4. да није осуђиван за кривична дјела или прекршај који га чини неподобним за обављање послова за који се кандидује.

     IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 1. да има најмање средњу стручну спрему,
 2. да има радно искуство које одговара природи послова из надлежности радног тијела за које се кандидује,
 3. да има резултате у раду из области, која је у надлежности радних тијела за које се кандидују.

V – ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. Кратку биографију,
 2. Копију личне карте,
 3. Копију дипломе,
 4. Потписане изјаве о испуњавању услова из тачке III подтачка 4. и тачке IV подтачка 2. и 3. јавног позива (образац изјаве је саставни дио пријавног обрасца).

      VI – РАД КОМИСИЈЕ

 • По затварању јавног позива, Комисија за избор и именовање врши квалификацију кандидата на оне који испуњавају и на оне који не испуњавају услове, уз образложење.
 • Са кандидатима који испуњавају услове Комисија може обавити разговор.
 • Том приликом Комисија сачињава ранг листу кандидата.
 • Поступак по јавном позиву Kомисија мора окончати у року од 15 дана од дана затварања позива.
 • Код одабира спољних чланова предност се даје једнако квалификованим женама, при томе водећи рачуна о равноправној заступљености полова у радном тијелу.
 • Приликом именовања спољних чланова, водиће се рачуна о заступљености маргинализованих група, посебно у радним тијелима чија је надлежност у вези са тим групама.

        VII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања позива на огласној плочи Градске управе Града Прњавор и службеној интернет страници Скупштине Града Прњавор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично у шалтер салу Градске управе Града Прњавор (Карађорђева број 2) или путем поште на адресу: Скупштина Града Прњавор (Светог Саве број 10) са назнаком: Комисија за избор и именовање, за спровођење поступка по Јавном позиву за избор спољног члана Одбора за борачко – инвалидску заштиту.

Пријавни образац

Изјава