ЗАКАЗАНА 14. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Стручна служба Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност да ће четрнаеста редовна сједница локалног парламента бити одржана 6. марта 2018. године. Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће следећи дневни ред:

1. Актуелни час,

2. Одлуке, рјешења и закључци Имовинско-правне службе,

3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“,

4. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V),

5. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“ (измјена и допуна II),

6. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор,

7. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,

8. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о сеоским водоводима, јавним бунарима и јавним чесмама,

9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама,

10. Приједлог Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,

11. Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. годину,

12. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде,

13. а) Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) План капиталних улагања општине Прњавор за 2018. годину,

14. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) Програм одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

15. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2017. годину,

б) Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,

16. a) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2017. години,

б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2018. години,

17. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години,

б) Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2018. години,

18. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину,

19. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

20. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2017. годину,

21. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор,

22. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-31.12.2017. године,

23. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета за спорт, б) Приједлог Рјешења о избору члана Савјета за спорт,

24. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

б) Приједлог Рјешења о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

25. а) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Милош Црњански“ Поточани.