Дневни ред

  1. Одлука о продаји непокретности у својини Општине Прњавор купцу Ивановић Драги из Прњавора, приједлог,
  2. Одлука о продаји непокретности у својини Града Прњавор купцу Гогић Милошу из Прњавора, приједлог,
  3. Одлука о продаји непокретности у својини Града Прњавор купцу Топић Живани из Прњавора, приједлог,
  4. а) Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 848/95 к.о. Вучијак) у својини Града Прњавор, приједлог, Копија катастарског плана, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, приједлог,
  5. а) Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 2139/2 к.о. Лишња) у својини Града Прњавор, приједлог, Копија катастарског плана, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, приједлог,
  6. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Ђукић Душаном сином Бошка из Доње Илове, приједлог,
  7. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), приједлог, Смјернице, Измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“/локације,
  8. Одлука о давању сагласности на План изједначавања цијена водних услуга у периоду 2025-2029. године, приједлог, План изједначавања цијена водних услуга у периоду 2025. – 2029. година ,
  9. Допунско рјешење број: 21.36/475-9/24 (Трамошљанин Боро син Милана из Прњавора), приједлог,
  10. Допунско рјешење број: 21.36/475-76/23 (Демоњић Веселин син Миленка из Прњавора и Демоњић Невенка кћи Љупка из Прњавора), приједлог