Позив

 1. Етички кодекс Скупштине града Прњавор (приједлог),
 2. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 3. Одлука о прихватању задужења Града Прњавор код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту „Модернизација водних и санитарних услуга“ (93020-БА) (приједлог),
 4. Одлука о усвајању измјене Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VII) (приједлог),
 5. Одлука о усвајању Локалног плана заштите животне средине Града Прњавор за период 2023. до 2033. године (приједлог), 
 6. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за равноправност полова Града Прњавор за период 2024-2027. година (приједлог),
 7. Одлука о давању сагласности Градоначелнику за закључивање Анекса Уговора о купопродаји непокретности између Града Прњавор, као продавца и „Максимовић – комерц“ д.о.о. Добој, као купца (приједлог),
 8. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Удружењу ратних војних инвалида општине Прњавор (приједлог)
 9. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Планинарском друштву „Корак више“ Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Савезу националних мањина општине Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора Удружењу родитеља дјеце са психичким и физичким сметњама у развоју „Невен“ (приједлог),
 12. Одлука о додјели на привремено коришћење дијела фасаде објекта у улици Светог Саве број 33 (приједлог),
 13. Одлука о измјени Пословника о раду Скупштине Града Прњавор (приједлог)
 14. а) Рјешење о разрјешењу члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту (приједлог), б) Рјешење о избору члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту (приједлог),
 15. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор:
  а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог),   д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог),  ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог), з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог), и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог),  ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску  заштиту (приједлог),  к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (приједлог),  л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог),  љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог), м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог),  н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог).