1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 5. а) Одлука о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна IV) – (приједлог), Граница обухвата измјене и допуне дијела регулационог плана , б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице –Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна IV) – (приједлог),
 6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања (приједлог),
 8. Одлука о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања (приједлог),
 9. Одлука о поступку субвенционисања закупнине (приједлог),
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 848/72 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Kомисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 11. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 1378/28 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог) б) Рјешење о именовању Kомисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 12. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1607/1 к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 13. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 740/48 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 14. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 519/7 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 15. Одлука о продаји непокретности (к.ч. 158/5 к.о. Кулаши) у својини општине Прњавор (приједлог),
 16. Одлука о продаји службених аутомобила (приједлог),
 17. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор и расписивању поновног Јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по поновном Јавном конкурс за избор и именовање једног члана  Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор (приједлог),
 18. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 19. а) Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2019. годину, б) План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину,
 20. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње за 2019. годину, б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020. години,
 21. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2019. години, б) Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2020. години,
 22. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2019. годину, б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2020. годину,
 23. а) Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2019. годину б) Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. годину,
 24. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године,
 25. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2019. годину,
 26. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор, за период од 1.7. до 31.12.2019. године,
 27. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01.2019.-31.12.2019. године.