1. Актуелни час,
 2. Верификација мандата одборника а) Рјешење о престанку мандата одборници у Скупштини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Прњавор (приједлог),
 3. Избор члана Статутарно-правне комисије Скупштине општине Прњавор a) Рјешење о разрјешењу члана Статутарно-правне комисије Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору члана Статутарно-правне комисије Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 4. Избор члана Комисије за привреду и финансије Скупштине општине Прњавор a) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за привреду и финансије Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за привреду и финансије Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 5. Избор члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Прњавор а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 6. Избор члана Комисије за људска права, представке и притужбе, а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за људска права, представке и притужбе Скупштине општине Прњавор  (приједлог), б) Рјешење о именовању члана Комисије за људска права, представке и притужбе Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 7. Информација о стању у Скупштини општине Прњавор након примопредаје дужности и функционисању Стручне службе Скупштине општине Прњавор,
 8. Оснивање анкетног одбора ради утврђивања чињеница о одговорности лица за насталу штету проузроковану одлуком Врховног суда РС,
 9. Рјешење о именовању једног члана општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о давању на кориштење пословног простора Омладинском центру Прњавор
 11. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2020. годину,
 12. Извјештај о раду ЈУ Гимназија Прњавор за 2020. годину,
 13. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић Прњавор за 2020. годину,
 14. а)  Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2020. годину, б) Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор за 2021. годину,
 15. а) Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2020. годину, б) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2021. годину,
 16. а) Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2020. годину, б) Програм рада  и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2021. годину,
 17. а) Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2020. годину, Одлука о усвајању извјештаја б) Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2021. годину, Одлука о усвајању плана
 18. а) Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2020. годину, б) Програм рада и финансијски план ЈП „Радио Прњавор“ за 2021. годину, Одлука Надзорног одбора
 19. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2020.годину, б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021.годину
 20. а) Извјештај о кориштењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020.години, б) Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години.
 21. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2021. годину (приједлог)
 22. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2020. години,
 23. Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост“ Прњавор за 2021. годину,
 24. Извјештај о извршењу Буџета општине Прњавор за период од 01.01.-31.12.2020. године,
 25. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2020. годину,
 26. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 27. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2020. годину,
 28. Информација о утрошку средстава у ФК “Љубић“ Прњавор,
 29. Информација о току судског спора СДС-а против Рјешења Скупштине општине Прњавор број: 01-476-18/20, (зграда СДС-а), Закључак,
 30. Одлука о истраживању интереса за учешће у друој фази Пројекта општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ пројекат) за период од 2021. године до 2025. године (приједлог),
 31. Извјештај о пословању КП “Водовод“ а.д. Прњавор за 2020. годину,
 32. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2021. години,
 33. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину, Извјештај о утрошку средстава од посебних намјена за шуме 2020. године
 34. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 1473/9 и к.ч. број 1479/5 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 1473/9 и к.ч. број 1479/5 к.о. Прњавор),
 35. а) Одлука о куповини земљишта (к.ч. број 1706/69 к.о. Прњавор) од Кунић Имшира сина Суље из Прњавора (приједлог),
 36. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнина са Дрљић Ранком сином Драгића из Брестова, општина Станари, Дрљић рођ. Миљић Винком кћери Рајка из Прњавора, Дрљић Миланом сином Ранка из Прњавора и Дрљић Данијелом кћери Ранка из Прњавора (приједлог),
 37. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 639/1 к.о. Горњи Штрпци), (приједлог) б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 639/1 к.о. Гоњи Штрпци),
 38. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 643/29 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 643/29 к.о. Горњи Штрпци),
 39. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 614/6 и к.ч. 614/7 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 614/6 и к.ч. 614/7 к.о. Горњи Штрпци)
 40. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са “Српском православном црквеном општином“ у Прњавору (приједлог),
 41. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (приједлог),
 42. Одлука о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и издради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (приједлог),
 43. Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године, (приједлог).