Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. а) Одлука о усвајању Буџета Града Прњавор за 2024. годину (приједлог), б) Одлука о извршењу Буџета Града Прњавор за 2024. годину (приједлог), Табеларни приказ Извјештај са проведене јавне расправе
 3. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 4. Одлука о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлих лица (приједлог),
 5. Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог),
 6. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор – Пословна јединица број 2 (приједлог),
 7. Одлука о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о оснивању Музејске збирке „Завичајни музеј у Прњавору“ у саставу Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор – Пословна јединица „Наша продавница“ (приједлог),
 10. Одлука о куповини земљишта од Прерадовић Милована сина Љубоја из Прњавора (приједлог), Прилог / скица
 11. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом Врховац Миленку сину Млађана из Прњавора ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 12. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 848/95 к.о. Вучијак) у својини Града Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог), Прилог / копија катастарског плана
 13. Одлука о давању на привремено коришћење објекта Личинар Слободану из Срповаца (приједлог), Прилог / ПЛ број 4038 , Прилог / ЗК број 4606
 14. Одлука о давању на привремено коришћење теретних моторних возила – камиона за одвоз смећа (приједлог),
 15. Одлука о преносу права својине на непокретности (к.ч. бр. 740/62 к.о. Поточани) у својину Баришић Светка из Насеља Поточани (приједлог),
 16. Одлука о преносу права својине на непокретности (к.ч. бр. 209/66 к.о. Горњи Штрпци) у својину Игњић Љубише из Горњих Штрбаца (приједлог),
 17. Одлука о преносу права својине на непокретности (к.ч. бр. 209/81 к.о. Горњи Штрпци) у својину Ракановић Младена из Горњих Штрбаца (приједлог),
 18. Одлука о преносу права својине на непокретности (к.ч. бр. 740/77 к.о. Поточани) у својину Лазић Милице из Насеља Поточани (приједлог),
 19. Oдлука о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта са Прозорац Нијазом сином Екрема из Лишње (приједлог),
 20. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2024. години (приједлог),
 21. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2024. годину (приједлог),
 22. Програм одржавања локалне путне мреже за 2024. годину (приједлог),
 23. План капиталних улагања на подручју града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 24. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у граду Прњавор,
 25. Допунско рјешење број: 21.36/475-68/23, Јовић Саво син Милана из Вучијака  (приједлог), Прилог 1, Прилог 2
 26. Рјешење о именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија (приједлог),
 27. Рјешење о именовању в.д. чланова надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комград“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 28. а) Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог).