Дневни ред

 1. Актуелни час
 2. Одлука о проширеним правима социјалне заштите  у општини Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 3. Одлука о утврђивању назива Улице Љубинке Рапић (приједлог),
 4. Одлука о утврђивању назива улице Пословна зона Вијака (приједлог),
 5. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 92/4 и 92/5, к.о. Вучијак)  (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 92/4 и 92/5 к.о. Вучијак) (приједлог),
 6. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 176/7 к.о. Гајеви) у својини општине Прњавор (приједлог) б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 176/7 к.о. Гајеви (приједлог),
 7. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 270/5 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 270/5 Вучијак (приједлог),
 8. a) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје непокретности к.ч. бр. 1390/17 к.о. Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Привредном друштву за производњу „ДиС ЕУРОСТАНДАРД“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2022. години за подручје општине Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 13. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор (приједлог),
 14. Програм обуке одборника Скупштине општине Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 15. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2022. годину, б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 16. Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2022. годину,
 17. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор за 2022. годину,
 18. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01. – 31.12.2022. године,
 19. Информација о захтјеву комуналних предузећа „Парк“ а.д. Прњавор и „Водовод“ а.д. Прњавор за корекцију цијена услуга, Елаборат о оправданости корекције цијена комуналних услуга, Сагласност на цијене комуналних услуга, Сагласност на цијене погребних услуга, Сагласност на висину накнаде на пијаце, одлука НО о цијенама водоснабдијевања
 20. а) Рјешење о разрјешењу в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог),
 21. а) Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),  
 22. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Општинске управе општине Прњавор a) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и инвестиције и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и инвестиције ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове