1. Izvještaj o preduzetim mjerama i aktivnostima na suzbijanju i sprečavanju širenja virusa korona na području opštine Prnjavor u periodu od 27.02. do 21.05.2020. godine prilog 1 (održane sjednice), prilog 2 (troškovi), prilog 3 (donacije),
 2. Odluka o subvenciji komunalne takse za isticanje poslovnog imena (prijedlog),
 3. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu (prijedlog),
 4. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa za zauzimanje javne površine za 2020. godinu (prijedlog),
 5. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Prnjavor za period 1.1-31.12.2019. godine (prijedlog) prilog 1. izvršenje budžeta, prilog 2. tabela 1, prilog 3. tabela 2, prilog 4. tabela 3.
 6. Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2019. godine,
 7. Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor – Poslovna jedinica broj 2 (prijedlog),
 8. Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor – Poslovna jedinica „Naša prodavnica“ (prijedlog),
 9. Odluka o upotrebi simbola opštine Prnjavor (prijedlog),
 10. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor i raspisivanju javnog konkursa (prijedlog) b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor (prijedlog),
 11. Odluka o kupovinu zemljišta (k.č. broj 361/2 k.o. Karać) od Simić Drage iz Donje Ilove (prijedlog),
 12. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 20/1, k.o. Babanovci) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 13. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 20/3, k.o. Babanovci) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 14. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1390/21, k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 15. Odluka o pristupanju izradu izmjene dijela Urbanističkog plana „Prnjavor“ (izmjena I) (prijedlog), skica lokacije 1, skica lokacije 2, skica lokacije 3, skica lokacije 4, skica lokacije 5, skica lokacije 6, skica lokacije 7 i smjernice – izrada
 16. Odluka o kupovini zemljišta od Prodanović Dobrinka, sina Ljube iz Novog Sada (prijedlog),
 17. Odluka o dodjeli zemljišta na korišćenje Komunalnom preduzeću „Park“ a.d. Prnjavor (prijedlog),
 18. Odluka o poništavanju Odluke o dodjeli na privremeno korišćenje poslovnog objekta Fudbalskom klubu „Borac“ Šibovska (prijedlog)
 19. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Banjaluka na period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine
 20. Izvještaj o poslovanju JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za 2019. godine
 21. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Gimnazija Prnjavor za 2019. godinu,
 22. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2019. godinu.
 23. a) Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2019. godinu, b) Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2020. godinu,
 24. a) Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor za 2019. godinu, b) Program rada i finansijski plan Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor za 2020. godinu,
 25. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 26. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu,
 27. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2019. godinu,
 28. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 29. Aktuelni čas.