1. Извјештај о предузетим мјерама и активностима на сузбијању и спречавању ширења вируса корона на подручју општине Прњавор у периоду од 27.02. до 21.05.2020. године прилог 1 (одржане сједнице), прилог 2 (трошкови), прилог 3 (донације),
 2. Одлука о субвенцији комуналне таксе за истицање пословног имена (приједлог),
 3. Одлука о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 2020. годину (приједлог),
 4. Одлука о ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне површине за 2020. годину (приједлог),
 5. Извјештај о извршењу буџета Општине Прњавор за период 1.1-31.12.2019. године (приједлог) прилог 1. извршење буџета, прилог 2. табела 1, прилог 3. табела 2, прилог 4. табела 3.
 6. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2019. године,
 7. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор – Пословна јединица број 2 (приједлог),
 8. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор – Пословна јединица „Наша продавница“ (приједлог),
 9. Одлука о употреби симбола општине Прњавор (приједлог),
 10. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса (приједлог) б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о куповину земљишта (к.ч. број 361/2 к.о. Караћ) од Симић Драге из Доње Илове (приједлог),
 12. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 20/1, к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 13. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 20/3, к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 14. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1390/21, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 15. Одлука о приступању израду измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена I) (приједлог), скица локације 1, скица локације 2, скица локације 3, скица локације 4, скица локације 5, скица локације 6, скица локације 7 и смјернице – израда
 16. Одлука о куповини земљишта од Продановић Добринка, сина Љубе из Новог Сада (приједлог),
 17. Одлука о додјели земљишта на коришћење Комуналном предузећу „Парк“ а.д. Прњавор (приједлог),
 18. Одлука о поништавању Одлуке о додјели на привремено коришћење пословног објекта Фудбалском клубу „Борац“ Шибовска (приједлог)
 19. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бањалука на период 1.1.2019. до 31.12.2019. године
 20. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2019. године
 21. Извјештај о пословању Јавне установе Гимназија Прњавор за 2019. годину,
 22. Извјештај о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2019. годину.
 23. а) Извјештај о пословању Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2019. годину, б) Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2020. годину,
 24. а) Извјештај о пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2019. годину, б) Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2020. годину,
 25. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2019. годину,
 26. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 27. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2019. годину,
 28. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 29. Актуелни час.