Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број 522/1, к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог),
 3. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор),
 4. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје)
 5. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор),
 6. Одлука о давању сагласности на цијене услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода (приједлог), Одлука НО о цијенама услуга водоснабдијевања
 7. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор (приједлог),
 8. Oдлука о професионалном усавршавању одборника (приједлог),
 9. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године (нацрт), Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године,
 11. а) Извјештај о пословању за 2021. годину Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, б) Финансијски план и Програм рада за 2022. годину Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор,
 12. Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2021. -31.12.2021. године,
 13. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године,
 14. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 2021. години,
 15. а) Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, б) Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
 16. Извјештај о процијењеној штети насталој као посљедица елементарне непогоде – олује од 05. августа 2021. године на подручју општине Прњавор / просјечне цијене за процјену штете / преглед штета, август 2021. година
 17. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ Гимназија Прњавор за 2021. годину,
 18. Информација о раду Правобранилашта Републике Српске-Сједиште замјеника правобраниоца Бањалука за 2021. годину,
 19. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2021. годину,
 20. Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима у партнерским јединицама локалне самоуправе МЕГ пројекта у Босни и Херцеговини за Општину Прњавор,
 21. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор, за 2021. годину,
 22. Информација о реализацији закључака Скупштине општине Прњавор, за 2021. годину,
 23. а) Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, б) Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор.