1. Актуелни час,
 2. Одлука о утврђивању назива парка „Парк-Љубав, вјера и нада“ (приједлог),
 3. Одлука о измјени Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица (приједлог),
 4. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнина са Драгомировић Славком сином Милутина из Доњих Гаљиповаца (приједлог),
 5. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 402/10 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 6. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  (к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) – (приједлог),
 7. Одлука о додјели награда и признања, у 2022. години, поводом 24. марта-Дана општине Прњавор (приједлог),
 8. а) Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2021. годину, б) Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2022. годину (приједлог),
 9. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2021. годину,
 10. Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021. годину,
 11. а) Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине Прњавор за период 01.01.2021 – 30.06.2021. године, Извјештај о извршењу буџета – табеларни дио, табела 1, табела 2, табела 3 б) Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине Прњавор за период 01.01.2021-31.12.2021. године, Извјештај о извршењу буџета – табеларни дио, табела 1, табела 2, табела 3,
 12. Допунско рјешење (Санчанин Зоран син Момчила из Кремне) – (приједлог),
 13. a) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог), б) Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог),
 14. а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 15. Рјешење о именовању једног члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог).