Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2022. годину, приједлог
 3. Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Прњавор, приједлог
 4. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, приједлог
 5. Одлука о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за подношење захтјева за дознаку и сјечу стабала, приједлог
 6. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора у Горњим Смртићима Општинској организацији Црвеног крста Прњавор, приједлог
 7. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора у Штрпцима Општинској организацији Црвеног крста Прњавор, приједлог
 8. Одлука о давању сагласности Врховац Николи и Врховац Пери за закључење уговора о преносу непокретности на „Цвијета“ д.о.о. Прњавор, приједлог
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 5114/2 к.о. Доњи
  Вијачани) у својини општине Прњавор, приједлог

  б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 5114/2 к.о. Доњи Вијачани), приједлог
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 522/1 к.о. Поточани) у
  својини општине Прњавор, приједлог

  б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 522/1 к.о. Поточани), приједлог
 11. Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2022. годину, приједлог
 12. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину, приједлог
 13. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2021. годину
 14. Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години
 15. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2021. години
 16. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину
 17. Извјештај о релизацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2021. годину
 18. Извјештај о релизацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину
 19. Извјештај о релизацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2021. годину
 20. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2021. годину
 21. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01.2021.-31.12.2021. године
 22. а) Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање Скупштине општине Прњавор, скупштинског сазива 2020-2024. године, приједлог
  б) Рјешење избору чланова Комисије за избор и именовање Скупштине општине
  Прњавор, скупштинског сазива 2020-2024. године, приједлог
 23. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, приједлог
  б) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, приједлог
 24. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора
  Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивању јавног конкурса,
  приједлог

  б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, приједлог
 25. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
  социјални рад Прњавор, приједлог

  б) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
  социјални рад Прњавор, приједлог
 26. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора
  Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању јавног конкурса,
  приједлог

  б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, приједлог
 27. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнина са Милосавац Петром сином Радована из Лишње, приједлог
 28. Допунско рјешење – Дукић Слободанка, кћи Новака из Прњавора
 29. Допунско рјешење – Калајџић Младен, син Марка из Околице
 30. Рјешење о избору члана школског одбора Јавне установе Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, приједлог
 31. Рјешење о избору члана школског одбора Јавне установе Основна школа „Милош Црњански“ Поточани, приједлог
 32. Рјешење о избору члана школског одбора Јавне установе Гимназија Прњавор, приједлог
 33. Рјешење о избору члана школског одбора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, приједлог
 34. Закључак о стављању ван снаге Закључка Скупштине општине, број: 01-022-51-1/20 од 21.2.2020. године.