Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. а) Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 3. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог),
 4. а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 5. Приједлог рјешења о избору чланова Школског одбора Јавне установе Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор,
 6. Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи,
 7. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. годину (приједлог),
 8. Одлука о допунама Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији (приједлог),
 9. Одлука о давању сагласности на Правилник о методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода (приједлог),
 10. Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године (приједлог),
 11. Одлука о усвајању измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“, измјена 1 (приједлог),
 12. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнине са Здравствено туристичким центром „Бања Кулаши“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 13. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 643/29 к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 14. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/1 к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 15. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 614/6 и к.ч. бр. 614/7 к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 16. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/14 и к.ч. бр. 642 к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 17. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 160 и к.ч. бр. 161 к.о. Коњуховци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 18. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1473/9 и к.ч. бр. 1479/5 к.о. Прњавор у својини општине Прњавор испод тржишне цијене), (приједлог),
 19. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 20. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Модић Синиши, сину Радивоја из Доњих Гаљиповаца, општина Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 21. Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 22. Годишњи програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2021/2022. годину,
 23. Информација о проведеним активностима које се односе на укључивање ЈЗУ Дом здравља Прњавор у трезорском систему пословања општине Прњавор, у складу са закључком Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-3049/19,
 24. Допунско рјешење (Јанковић Зоран, син Драгоја из Прњавора),
 25. Допунско рјешење (Крајишник Милена, кћи Душана из Прњавора).