1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2019. годину (приједлог), Табеларни приказ – ребаланс 2019.
 4. а) Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину (приједлог), б) Одлукa о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину (приједлог) Табеларни приказ – буџет за 2020. , Извјештај о проведеној јавној расправи
 5. а) Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI) – (приједлог), б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI) -(приједлог),
 6. Одлука о утврђивању измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III) – (нацрт), скица
 7. Одлука о усвајању Регулационг плана „Радуловац“ (приједлог), скица 1, скица 2
 8. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 9. Одлука о додјели на привремено коришћење објекта Мјесној заједници Смртићи (приједлог), скица
 10. Одлука о давању на привремено кориштење објекта (приједлог),
 11. Одлука о измени и допуни Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор (приједлог), Територијална подјела (МЗ Просјек), Територијална подјела
 12. Одлука о утврђивању назива улице Слободана Бобана Подгорца (приједлог),
 13. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 514/9 и 514/11 к.о. Хрваћани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 14. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 20/1 к.о. Бабановци)  у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог), скица
 15. Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима (приједлог),
 16. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 17. Програм одржавања локалне путне мреже за 2020. годину (приједлог),
 18. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2020. годину (приједлог),
 19. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 20. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 21. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2020. годину (приједлог),
 22. Одлука о утврђивању назива Пут бораца Мотајичког батаљона (приједлог),
 23. Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2020. годину (приједлог), Табеларни приказ прихода
 24. Информација о начину обрачуна цијена комуналних водних услуга у складу са тарифном методологијом дефинисаном закљученим ПСА уговором између Општине Прњавор и комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор, Уговор о пружању комуналних водних услуга
 25. Информација о стању у КП „Парк“ а.д. Прњавор,
 26. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор,
 27. Информација о стању у области основног образовања и васпитања и средњег образовања на подручју општине Прњавор,
 28. а) Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Центар за културу Прњавор, б)Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за културу Прњавор, в)Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између директора у Јавној установи Центар за културу Прњавор.