Одбор за људска права, представке и притужбе је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 79. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Град Прњавор“, број 17/23) Одбор за људска права, представке и притужбе има пет чланова који су из реда одборника у Скупштини.

Надлежности Одбора за људска права, представке и притужбе:

  • испитује и разматра представке и приједлоге које грађани, предузећа и друге организације и заједнице упућују Скупштини и према потреби предлаже надлежним органима мјере за рјешавање питања изнесених у приједлозима и о томе обавјештава подносиоца,
  • проучава представке и приједлоге којим грађани, предузећа и друге организације указују на неправилно провођење одредаба закона, као и одлука и других аката Скупштине од стране надлежних органа и о томе обавјештавају Скупштину,
  • прати и разматра питања и појаве у вези са провођењем прописа који се односе на располагање средствима и заштиту својине и о томе обавјештавају Скупштину,
  • разматра и проучава појаве на које се представкама и приједлозима указује, ради сагледавања узрока због којих се представке и приједлози упућују Скупштини и предлаже предузимање потребних мјера.

Чланови Одбора за људска права, представке и притужбе:

  1. Марина Ђураш, предсједник
  2. Славиша Милинчић, замјеник предсједника
  3. Душко Миоданић, члан
  4. Бојан Суботић, члан
  5. Милорад Кондић, члан.