Комисија за питања младих је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 77. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за питања младих има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два члана су из реда омладинских организација и студената.

Надлежности Комисије за питања младих:

  • разматра питања везана за организовање и положај младих у друштву,
  • стара се о примјени прописа који се односе на питања младих из надлежности Скупштине,
  • обавља и друге послове у складу са прописима.

Чланови Комисије за питања младих:

  1. Сања Радуловић, члан
  2. Борис Ђурић, замјеник предсједника
  3. Ђорђе Прерадовић, члан
  4. Дајана Башић, члан
  5. Андријана Дујаковић, члан