Predsjedništvo Skupštine Grada čine: predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine. Predsjednik i potpredsjednik se biraju na vremenski period trajanja mandata Skupštine. Biraju se iz reda odbornika, većinom glasova. Sekretara imenuje Skupština, nakon provedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom. Mandat sekretara Skupštine traje dok traje mandat Skupštine, koja ga je imenovala.