Предсједништво Скупштине Града чине: предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине. Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период трајања мандата Скупштине. Бирају се из реда одборника, већином гласова. Секретара именује Скупштина, након проведеног јавног конкурса у складу са законом, статутом и пословником. Мандат секретара Скупштине траје док траје мандат Скупштине, која га је именовала.