Skupština je jednodomni predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike u gradu Prnjavor. Skupštinu Grada Prnjavor čini 29 odbornika, koji se biraju na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom, na period od četiri godine.

Skupština Grada odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja odbornika, ako za pojedina pitanja zakonom ili statutom nije drugačije predviđeno.

Način odlučivanja Skupština Grada uređuje Poslovnikom, u skladu sa zakonom i statutom. Skupštinu zastupa i predstavlja predsjednik Skupštine.