Скупштина је једнодомни представнички орган, орган одлучивања и креирања политике у граду Прњавор. Скупштину Града Прњавор чини 29 одборника, који се бирају на непосредним тајним изборима, у складу са законом, на период од четири године.

Скупштина Града одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или статутом није другачије предвиђено.

Начин одлучивања Скупштина Града уређује Пословником, у складу са законом и статутом. Скупштину заступа и представља предсједник Скупштине.