1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. а) Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2020. годину (нацрт), б) Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине за 2020. годину (нацрт), табеларни приказ
 4. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III) (приједлог), скица
 5. Oдлука о давању сагласности за утврђивање општег интереса за експропријацију земљишта у сврху изградње мјесног гробља у Горњим Вијачанима (приједлог),
 6. Одлука о куповини земљишта од Јаворски (Михајла) Стјепана и Јаворски (Алојза) Бранислава (приједлог),
 7. Одлука о куповини земљишта од Хусовић Зијада, сина Мухарема, заступаног по Хусовић Мехмеду, сину Мухарема, (приједлог),
 8. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 160 и к.ч. број 161 к.о. Коњуховци) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за за спровођење јавног надметања (приједлог),
 9. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1390/21 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/3 к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/1 к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 740/48 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог),
 13. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 354/1 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор (приједлог),
 14. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 429/1, 431/1, 431/2 и 432 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (приједлог),
 15. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/12 и 639/13 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (приједлог),
 16. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Модић Синиши, сину Радивоја из Доњих Гаљиповаца, општина Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 17. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључивање AнексаУговора о купопродаји непокретности између општине Прњавор, као продавца и „ЛЕУТ“ д.о.о. Прњавор, као купца (приједлог),
 18. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне вриједности (приједлог), б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 19. Одлука о допуни Одлуке о стипендирању ученика и студената (приједлог),
 20. Одлука о приступању изради Омладинске политике општине Прњавор за период 2021-2025. година (приједлог),
 21. Одлука о школовању дјеце са сметњама у развоју у општини Прњавор (приједлог),
 22. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2020/2021. годину (приједлог),
 23. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину (нацрт),
 24. a) Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор (приједлог),
 25. а) Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 26. а) Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 27. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година у 2019. години,
 28. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор,
 29. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период од 01.01-30.06.2020. године.