1. Актуелни час,
 2. а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01 -31.12.2019. године, б) План активности на превазилажењу пропуста и неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01-31.12.2019. године,
 3. a) Одлукa о усвајању буџета општине Прњавор за 2021. годину (приједлог), б) Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину (приједлог), ц) табеларни приказ, д) извјештај са одржане јавне расправе
 4. Одлука о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор (приједлог),
 5. Одлука о оснивању Музејске збирке „Завичајни музеј у Прњавору“ у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 6. Одлука о укључивању ЈЗУ Дом здравља Прњавор у трезорски систем пословања (приједлог),
 7. Одлука о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за закључивање уговора у оквиру Пројекта „Старење и здравље (412925)“ за период 1. јануар 2021. – 30. новембар 2024. година (приједлог),
 8. Одлука о давању на привремено коришћење објекта Прерадовић Златану из Прњавора (приједлог),
 9. Одлука о додјели на привремено коришћење просторије Удружењу грађана „Лишња у срцу“ из Лишње (приједлог),
 10. Одлука о куповини земљишта  (к.ч. број 362/2 к.о.) Караћ, од Тривалић Живодрага, сина Бошка из Горње Илове (приједлог),
 11. Одлука о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о додјели награда и признања, у 2021. години, поводом 24. марта-Дана општине Прњавор (приједлог),
 13. План професионалног усавршавања одборника у Скупштини општине Прњавор, мандатног сазива 2020. до 2024. годинe (приједлог),
 14. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2021. годину (приједлог),
 15. Програм одржавања локалне путне мреже за 2021. годину (приједлог)
 16. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину (приједлог),
 17. а) Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. годину, б) Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2021. годину (приједлог),
 18. Мишљење о измјени границе катастарске општине Прњавор (приједлог),
 19. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2020. годину,
 20. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01.2020-31.12.2020. године,
 21. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор, за 2020. годину.