1. Актуелни час
 2. a) Одлукa о усвајању буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт), б) Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт) , табеларни приказ
 3. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа (нацрт),
 4. Одлукa о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. годину (приједлог),
 5. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 6. Одлука о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2020. години за подручје општине Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о измјенaма Одлуке о уређењу простора и градском грађевинском земљишту (приједлог),
 10. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор-Пословна јединица „Завичајни музеј у Прњавору“ (приједлог),
 11. Одлука о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака (приједлог),
 12. Одлука о куповини земљишта од Римокатоличке цркве у Прњавору (приједлог),
 13. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом „ЈЕВТИЋ“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле  (приједлог),
 14. а) Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), в) Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 15. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2021. годину (приједлог),
 16. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2021. годину (приједлог) (План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2021. годину),
 17. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину (приједлог),
 18. Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2020. године, табеларни приказ, табела – одступање
 19. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2020. годину,
 20. Рјешењā о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине: а) Рјешење о избору Статутарно-правне комисије (приједлог), б) Рјешење о избору Комисије за привреду и финансије (приједлог), в) Рјешење о избору Комисије за друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о избору Комисије за мјесне заједнице (приједлог), д) Рјешење о избору Комисије за награде и признања (приједлог), ђ) Рјешење о избору Комисије за вјерска питања (приједлог), е) Рјешење о избору Комисије за питања младих (приједлог), ж) Рјешење о избору Одбора за људска права, представке и притужбе (приједлог), з) Рјешење о избору Одбора за регионалну и међународну сарадњу (приједлог), и) Рјешење о избору Одбора једнаких могућности (приједлог), ј) Рјешење о избору Етичког одбора (приједлог), к) Рјешење о избору Одбора за борачко-инвалидску заштиту (приједлог), л) Рјешење о избору Савјета за спорт (приједлог) љ) Рјешење о избору Савјета за културу (приједлог),
 21. Иницијатива Начелника општине за измјену и допуну Статута попштине Прњавор