Дневни ред

 1. а) Рјешење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 2. а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање (приједлог),
 3. Актуелни час,
 4. Одлука о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Прњавор за финансирање инфраструктурних пројеката (приједлог),
 5. Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, (приједлог),
 6. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 7. а) Одлука о преузимању радника и имовине од Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за попис имовине (приједлог),
 8. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Производно-трговинском привредном друштву „ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор, (приједлог),
 10. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог),
 11. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) (приједлог),
 12. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да закључи Анекс I Уговора о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор (приједлог), Анекс уговора ,
 13. Одлука о управљању отпадом (приједлог),
 14. а) Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 15. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2023. годину,
 16. а) Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину, б) План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину,
 17. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор,
 18. Рјешење о именовању чланова Форума за безбједност грађана општине Прњавор, (приједлог),
 19. Допунско рјешење број 21.36/475-71/22 (Пејић Борислав син Ненада из Прњавора), (приједлог).