Скупштина одржава редовне, посебне, свечане и ванредне сједнице, у складу са Пословником.

Редовне сједнице одржавају се ради расправљања и одлучивања о питањима из надлежности Скупштине у складу са програмом рада и Пословником.

Посебне сједнице одржавају се ради разматрања и одлучивања о питањима од посебног
интереса, на захтјев клуба одборника, начелника општине, групе грађана и удружења грађана и мјесних заједница, у правилу са једном тачком дневног реда.

Свечане сједнице одржавају се поводом 24. марта – Дана општине, а могу се по посебној одлуци Скупштине, одржати у част неког другог догађаја или личности.

Ванредне сједнице одржавају се изузетно, у случајевима опасности по јавну безбједност и
безбједност грађана ширих размјера, као што су елементарне непогоде, епидемије и друге
ванредне околности, у случајевима озбиљних поремећаја у функционисању органа, других институција, комуналних служби и у сличним ванредним околностима или ради хитног и неодложног доношења одлука или других аката неопходних за функционисање или отклањање поремећаја у функционисању општинских, комуналних служби и слично.

Редовну сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине по потреби, најмање једном у два мјесеца, а одржавају се у правилу у времену од 9.00 до 19.00 часова, са паузом за ручак према одлуци Скупштине. У изузетним случајевима сједнице Скупштине могу се одржавати и у другом радном времену, о чему одлучује Скупштина