Позив за 6. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

2.1. Одлука о давању сагласности на уговор са Кузмановић Мирјаном

2.2. Допунско рјешење Дувњак Предраг

2.3. Допунско рјешење Марковић Божица

2.4.Допунско рјешење Јелисић Ранко

3.Разрјешења вршиоца дужности начелника одјељења и службе Општинске управе општине Прњавор и именовања начелника одјељења и службе Општинске управе општине Прњавор:

а) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу,

б) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу,

в) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности,

г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности,

д) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење,

ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење,

е) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије,

ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије,

з) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено- комуналне послове и инвестиције,

и) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,

ј) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту,

к) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту,

л) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

љ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

м) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове,

н) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове,

њ) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове,

о) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове,

4. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда у 2017. години поводом 24. марта – Дана општине Прњавор,

5. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 587/2 и 587/7 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор,

б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

6. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о куповини земљишта са Топић Љубинком, сином Момира из Прњавора,

7. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о додјели пословних простора на привремено коришћење,

8. Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на привремено коришћење у улици Вељка Миланковића 31А,

9. Приједлог Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор, који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака,

10. Утврђивање нацрта Статута општине Прњавор,

11. Информција о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника Бањалука за 2016. годину,

12. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године.