Позив за 24. сједница Скупштине општине Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. годину (приједлог),
 4. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2019. години, поводом 24. марта – Дана општине Прњавор (приједлог),
 5. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2018. години за подручје општине Прњавор (приједлог),
 6. Oдлука о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја општине Прњавор за период 2019-2020. година (приједлог), План имплементације Стратегије развоја општине Прњавор за период 2019-2020. година
 7. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 1664/39) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,
 8. Одлука о утврђивању Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“ (нацрт),
 9. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. година (нацрт), План капиталних инвестиција за период 2019-2021. година,  Правилник о раду тима Општине Прњавор 
 10. Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор (нацрт),
 11. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2018. годину,
 12. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2018. години, б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2019. години,
 13. Извјештај коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2018. години,
 14. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину,
 15. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2018. годину,
 16. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2018. годину,
 17. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,
 18. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. године,
 19. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2018. годину,
 20. Извјештај о пословању ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор за 2018. годину,  Извјештај о утрошку средстава дозначених из буџета општине Прњавор у 2018. години
 21. Извјештај о пословању ЈУ Гимназија Прњавор за 2018. годину,
 22. Извјештај о пословању ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2018. годину,
 23. а) Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину, Сагласност на извјештај страна 1. и 2. б) Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2019. годину, Сагласност на програм рада страна 1. и 2.
 24. а) Извјештај о пословању JУ Центар за културу Прњавор од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Одлука о усвајању извјештаја о раду, б) Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Прњавор за 2019. годину, Финансијски план за 2019. годину, Одлука о усвајању програма рада 
 25. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину, Одлука о усвајању извјештаја о пословању  б) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2019. годину, Одлука о усвајању програма рада,  Финансијски план за 2019.годину
 26. а) Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2018. годину, б) Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2019. годину,
 27. а) Извјештај о пословању ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину, б) Програм рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2019. годину,
 1. Извјештај о пословању КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2018. годину,
 2. Извјештај о пословању КП „Водовод“ а.д. Прњавор за 2018. годину,
 3. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 2018. години,
 4. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 1.1-31.12.2018. године,
 5. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор за период од 1.7. до 31.12.2018. године,
 6. Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Запад“ (измјена III) – (приједлог).