Позив за 23. сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука o висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 4. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор (приједлог),    Зоне земљишта у општини Прњавор у 2019. години
 5. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Запад“ (измјена III) (приједлог),  граница обухвата измјене дијела Регулационог плана „Запад“ 
 6. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (приједлог),
 7. Одлука о измјенама и допунама одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор (приједлог),
 8. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. годину (нацрт),
 9.  а) Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2018. годину           б) Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2019. годину,
 10. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко- инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину                                                                                                                                     б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2019. годину,
 11. Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине за 2018. годину,
 12. Информација о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор.