Позив за 22. сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. а) Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину,                                          Приједлог буџета за 2019. годину, пдф                                                                                                                             б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину,                                               Извјештај о проведеној јавној расправи
 4. Приједлог Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године,
 5. Приједлог Одлуке о подручју, начину, зоохигијенским условима држања и промету домаћих животиња на подручју општине Прњавор, графички приказ Одлуке 
 6. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 511/16 к.о. Хрваћани) у својини општине Прњавор, б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,
 7. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2019. години,
 8. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2019. годину,
 9. Програм одржавања локалне путне мреже за 2019. годину,
 10. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 11. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор,
 12. Извјештај о стању заштите животне средине у општини Прњавор.