Poziv za 2. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prnjavor u 2017. godini,

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2017. godinu

4. Nacrt Odluke o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu,

Prilog: Tabele

5. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu,

6. Nacrt Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana poslovno-turističke zone „Vijaka“ (izmjena i dopuna 1),

7. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2017. godinu,

8. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine,

9. a) Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2016. godine,

b) Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2016. godine,

v) Izvještaj o izvršenim realokacijama budžetskih sredstava za period 01.01.- 30.06.2016. godine,

Prilog : Tabele

10. Informacija o stanju civilne zaštite opštine Prnjavor,

11. Informacija o ostvarivanju prava porodica, poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,

12.1. Naslovna strana Izvještaja KP „Park“ a.d. Prnjavor

12. Izvještaj o radu KP „Park“ a.d. Prnjavor za 2015. godinu,

13. a) Rješenje o razrješenju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine,

b) Rješenja o izboru članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine.